Obchodní podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti
BOLDI DANCE s.r.o.
se sídlem Krmelínská 559/338, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
IČ: 063 58 284
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56557

1. Vymezení pojmů

1.1. Prodávající: společnost BOLDI DANCE s.r.o., se sídlem Krmelínská 559/338, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ: 063 58 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56557.

1.2. Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.
1.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1.4. Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky.

1.5.Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím aKupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.6. E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese http://www.boldidance.cz/

2. Pravidla pro použití a řádnou údržbu Zboží

2.1. Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.

2.2. Kupující je při výběru Zboží povinen zvážit materiálové složení Zboží, a to zejména s ohledem na zamýšlený účel užití Zboží a způsob jeho ošetřování.

2.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).

1

2.4. Kupující je povinen při užívání a údržbě Zboží respektovat materiálové složení Zboží. Kupující bere na vědomí, že v rámci reklamace nelze uznat vady Zboží, které jsou způsobeny nevhodným či nestandardním způsobem užití nebo nevhodnou údržbou.

2.5. Kupující bere na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží. Životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (vytvoření „žmolků“, vyšisování látky či jiným změnám materiálu v důsledku intenzivního nošení, častého praní, sušení, žehlení), a to bez ohledu na trvání záruční doby.

2.6. Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za změny Zboží či jeho vlastností v důsledku vlivu prostředí nebo způsobu užívání Zboží Kupujícím (zejména při používání Zboží k jiným účelům, než je určeno).

2.7. Vady Zboží způsobené mechanickým poškozením lze uznat pouze v případě, že Zboží tuto vadu mělo již při převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je povinen Zboží před jeho zakoupením na prodejně prohlédnout a zkontrolovat, a to zejména s ohledem na to, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy měl Kupující možnost Zboží fyzicky prohlédnout před jeho zakoupením (tj. nejedná se o nákup prostřednictvím E-shopu), převzetím Zboží Kupující potvrzuje, že Zboží nevykazuje mechanická poškození a nemá ani jiné zjevné vady s tím, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží nelze brát zřetel.

2.8. V případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu je Kupující povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po převzetí Zboží a zkontrolovat, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Zjistí-li Kupující, že Zboží je jakkoli mechanicky poškozeno nebo vykazuje jiné zjevné vady, je Kupující povinen Zboží reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží

zakoupeného prostřednictvím E-shopu. Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu nelze brát zřetel.

2.9. Předpokladem pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho dlouhé životnosti je pravidelná a správná údržba.

2.10. Kupující bere na vědomí, že další pokyny k užívání a údržbě Zboží jsou uvedeny v záručním listu, který Kupující obdrží při zakoupení Zboží. Kupující je povinen se s těmito pokyny seznámit a tyto dodržovat.

3. Základní ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

2

3.1. Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.

3.2. Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastností, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží běžným užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu

používání Zboží.

4. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem

4.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží. Shoda s kupní smlouvou

4.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4.4. Není-li zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

4.5. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka

3

4.6. Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

4.7. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

4.8. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční

době.

4.9. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

4.10. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

4.11. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tj. jestliže se stejná vada, která byla v záruční době

již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne) nebo pro větší počet vad (Zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady).

4.12. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

4.13. Má-li Zboží prodávané za nižší cenu nebo Zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Postup při reklamaci

4.14. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující v prodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil, a v případě, že

4

Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E-shopu, je Kupující oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady rovněž v kterékoli kamenné prodejně Boldi dance.

4.15. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Kupující je povinen reklamovat Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné.

4.16.Kupující prokáže nákup Zboží uProdávajícího, jakož ivčasnost reklamace předložením nákupního dokladu. Nepředloží-li Kupující doklad o koupi Zboží u Prodávajícího, nelze reklamační řízení zahájit, ledaže Kupující jiným způsobem věrohodně prokáže, že Zboží zakoupil u Prodávající

a rovněž datum nákupu.

4.17. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.

4.18. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

4.19. Prodávající vyřídí reklamace včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.20. Nesdělí-li Prodávající Kupujícímu dřívější termín k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace, je Kupující povinen dostavit se 30. den ode dne uplatnění reklamace (a připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak nejbližší následující pracovní den) do provozovny Prodávajícího, ve které uplatnil reklamaci, za účelem převzetí Zboží dle vyřízené reklamace. To neplatí, pokud před uplynutím této lhůty Prodávající sdělí Kupujícímu, že reklamace ve lhůtě dle čl. 4.19. tohoto Reklamačního řádu vyřízena nebude.

4.21. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty dle čl. 4.20. tohoto Reklamačního řádu, vyzve Prodávající Kupující k převzetí Zboží v dodatečné lhůtě 10 dnů, přičemž Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží počínaje uplynutím dodatečné 10denní lhůty stanovené ve výzvě k převzetí Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců ode dne

5

doručení výzvy k převzetí Zboží, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

4.22. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

5. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem

5.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 2099 a násl., není-li dále v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak.

5.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.

5.3. Po řádném a včasném oznámení vady Zboží a bez ohledu na skutečnost, zda je dodáním Zboží s vadami porušena Kupní smlouva podstatným či nepodstatným způsobem, je Prodávající povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou nebo dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné.

5.4. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného oznámení vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena ust. § 2100-2112 občanského zákoníku. Vyzve-li Prodávající Kupujícího kpřevzetí Zboží dle vyřízené reklamace dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od

smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.

5.5. Kupující je povinen dostavit se na výzvu Prodávajícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace do provozovny Prodávajícího uvedené ve výzvě Prodávajícího, jinak do provozovny, ve které uplatnil reklamaci. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý následující den prodlení s převzetím Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí

6

Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

5.6. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit v prodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil a v případě, že Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E- shopu, je Kupující povinen práva z odpovědnosti za vady uplatnit písemně na adrese Čujkovova 2709/42, Zábřeh, 700 30 Ostrava, spolu se zasláním Zboží na své náklady.

5.7. Za okamžik oznámení vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné oznámení o vadách spolu s reklamovaným Zbožím. Kupující je při uplatnění nároků z odpovědnosti

za vady povinen doručit Prodávajícímu Zboží kompletní, vyčištěné ahygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít Zboží, je-li Zboží znečištěné.

5.8. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

7

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
BOLDI DANCE s.r.o.
se sídlem Krmelínská 559/338, Nová Bělá, 724 00 OstravaIČ: 063 58 284

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
56557 (dále jen Poskytovatel)
pro poskytování SLUŽBY VÝUKY V OBLASTI UMĚNÍ A TANCE na internetové adrese www.boldidance.cz

1. Obecná ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 063 58 284, se sídlem Krmelínksá 559/338, Nová - Bělá, 724 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 56557 (dále jen Poskytovatel).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a účastníky kurzů, tanečních lekcí a jakýchkoliv dalších akcí pořádaných Poskytovatelem (dále jen účastníci nebo účastník).

1.3 Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je i souhlas účastníků se zpracováním jejich osobních údajů.

2. Uzavření smlouvy a platební podmínky

 

2.1 Objednání účasti v konkrétním kurzu se provádí na základě vyplněné přihlášky na webové adrese www.boldidance.cz. Účastník si může vybrat jakoukoliv lekci ze seznamu lekcí, které jsou uvedené na výše uvedené webové adrese. Účastník má možnost zvolit permanentku na 5 lekcí s platností 2 kalendářních měsíců, permanentku na 10 lekcí s platností 4 kalendářních měsíců či zakoupení 1 vstupu s platností 1 kalendářního měsíce.

2.2. Účastník hradí zvolenou permanentku prostřednictví platební brány. Výjimkou je jednotlivá lekce, kterou účastník může objednat a uhradit i přímo na lekci danému lektorovi se sdělením jména, příjmení a emailové adresy zákazníka. V okamžiku, kdy Poskytovatel účastníkovi potvrdí (písemně či e-mailem) převzetí řádně vyplněné přihlášky, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatel a účastníkem a účastníkovi je zasláno jedinečné číslo.

2.3. Poskytovatel po objednání a uhrazení permanentky nebo jednotlivého vstupu potvrdí účastníkovi e-mail převzetí objednávky a současně zašle účastníkovi e-mail s jedinečným číslem. Toto číslo je účastník povinen sdělit nebo ukázat lektorovi na lekci. Lektor toto číslo zadá do systémů a odečte účastníkovi z jeho účtu danou lekci.

2.4 Taneční lekce, které jsou nevyčerpané k datu platnosti permanentky, propadají den následující po datu platnosti zakoupené permanentky.

2.5 Účastník má kdykoliv možnost nahlédnout na aktuální stav svých vyčerpaných a nevyčerpaných lekcí po přihlášení na webové stránky www.boldidance.cz, po kliknnutí na své jméno v pravém horním rohu.

2.6 Zakoupena permanentka je vázána na jednu osobu. Není možné využívat jednu permanentku více osobami.

2.7 Účastník, který nedovršil věku 18 let má možnost zakoupení permanentky či jednotlivé lekce s 50% slevou. Sleva bude odečtena po zaslání e-mailu na adresu info@boldidance.cz s uvedením požadavku na zvýhodněnou cenu.

2.8 V případě, že účastníkovi po úhradě permanentky či jednotlivé lekce nepřijde potvrzující e-mail, je povinen informovat o tom Poskytovatele a to buď písemně na info@boldidance.cz nebo telefonicky na infolinku: +420 777 090 200. Infolinka je účastníkovi dostupná každý všední den od 9:00 hod do 19:00hod.

3. Nabídka lekcí

3.1 Nabídka lekcí Poskytovatele uveřejněná na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně

vyplněná přihláška účastníka.

3.2 Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce kurzů na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech Poskytovatele a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Poskytovatele sjednanou cenu.

 

3.3 Odesláním přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Dále účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem a bezpečnostními předpisy.

3.4 V případě, že účastník dorazí v průběhu taneční lekce, tedy se zpožděním, bude mu odečten vstup za celou lekci. Pokud z jakéhokoliv důvodu proběhne lekce později než je uvedeno v seznamu lekcí na webové stránce www.boldidance.cz v sekci města, má účastník nárok na kompenzaci dané lekce a lektor není oprávněn účastníkovi danou lekci odečíst z permanentky. Za předpokladu, že daná lekce neproběhne vůbec, má účastník nárok na kompenzaci ve formě dvou lekcí zdarma, které budou účastníkovi přičteny k jeho aktuálním lekcím. V takovém případě se permanentka prodlužuje o dva kalendářní týdny, a to ode dne následujícího po zrušené lekci.

3.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tanečního lektora se stejnou či obdobnou kvalifikací.

3.6 Osoby mladší 15 let se mohou účastnit jednotlivých lekcí Poskytovatele pouze s

výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Osoby mladší 10 let se mohou účastnit lekcí pouze v doprovodu svých rodičů, jiných zákonných zástupců či zletilé osoby, která je se souhlasem zákonného zástupce doprovází (dále jen „doprovázející zletilá osoba“). Každé dítě musí být pojištěno pro případ úrazu pojištěním platným ode dne zahájení příslušné lekce, a to po celou dobu účasti na lekci.

 

3.7 Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby odpovídají za děti (tj. zejména za jakékoli škody způsobené dítětem na zdraví či majetku třetích osob, ale také za případná zranění či jiné újmy způsobené dítěti) až do okamžiku, kdy dítě převezme při vstupu do sálu lektor daného kurzu, a po ukončení dané lekce či účasti dítěte na lekci ihned po převzetí dítěte od lektora tamtéž. Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby jsou povinni vykonávat dohled nad dítětem po celou dobu, kdy se nachází v prostorách Poskytovatele před zahájením a po ukončení dané lekce. Pokud se děti zúčastní lekce bez doprovodu, nepřebírá nad nimi Poskytovatele dohled, vyjma doby pobytu dítěte na sále s lektorem během lekce.

 

3.8 Není-li dítě, vzhledem ke svému věku, schopno absolvovat celou lekci bez přerušení a musí sál opouštět, přebírá za něj v tuto dobu odpovědnost rodič, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilá osoba až do okamžiku jeho opětovného vstupu do sálu, kde lekce probíhá.

3.9 Rodiče či jiný zákonný zástupce souhlasí s použitím a zveřejněním filmových a fotografických materiálů dětí vyhotovených v průběhu jednotlivých lekcí, vystoupení, táborů a soutěží, a to pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností BOLDI DANCE.

4. Odpovědnost za škodu

 

4.1 Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí Poskytovateli, pronajímateli tanečního sálu nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kurzu.

4.2 Poskytovatel odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takovéto škoda

byla způsobena zástupci Poskytovatel úmyslně nebo v důsledku nedbalosti.

4.3 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

 

4.4 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů Poskytovatele či jeho lektorů.

 

4.5 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou na věcech účastníka nebo jejich ztrátu.

 

4.6 Účastník je povinen se při účasti na lekci řídit pokyny Poskytovatele a lektorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně Poskytovatele.

4.7 Během účasti na lekci Poskytovatele nesmí účastník narušovat řádný běh lekce, obtěžovat svým chováním ostatní účastníky lekce a je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.

4.8 V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na lekci nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě lektorovi a ihned ukončit svoji účast v dané lekci.

4.9 Účastník bere na vědomí, že akce Poskytovatele (např. lekce, kurzy, plesy, taneční večery, apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem Poskytovatele. Účastník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí pořádaných Poskytovatelem mohou být zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele nebo v jiných propagačních materiálech Poskytovatele. Pořizování audiovizuálních záznamů průběhu tanečních kurzů nebo jednotlivých lekcí jinou osobou je možné pouze se souhlasem lektora.

 

4.10 Poskytovatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z

důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek, z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je účastník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části kurzu. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kurzu. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok Poskytovatele na úhradu škody způsobené účastníkem.

 

4.11 Poskytovatel je oprávněn bezodkladně vyloučit z účasti na lekci takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek, z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých výuka probíhá.

 

4.12 Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností Poskytovatel plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny lekce či ceny nevyčerpané části permanentky, dojde-li k odstoupení až po vyčerpání nejméně jedné lekce.

 

4.13 Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ze zdravotních důvodů řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře, které mají charakter závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo vážného úrazu. V takovém případě je účastníkovi navrácena částka za zbývající nevyčerpané lekce.

 

4.14 Účastník má také právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit Poskytovatel storno

poplatek ve výši
(a) 100 % z ceny zbývajících nevyčerpaných lekcí, pokud k odstoupení dojde méně než jeden měsíc před ukončení platnosti permanentky.
(b) 30 % z ceny zbývajících nevyčerpaných lekcí, pokud k odstoupení dojde více než jeden měsíc před ukončení platnosti permanentky.

4.15 V případě, že účastník kurzu po zahájení z jakéhokoliv důvodu není schopen využít zakoupené lekce, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může lekce navštěvovat místo něj. Účastník lekcí je povinen sdělit Poskytovateli jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v lekcích za účastníka lekcí stává řádným účastníkem lekcí se všemi právy a povinnostmi podle těchto Obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení

5.1 Za účelem pořádání lekcí a akcí a umožnění účasti účastníkům na těchto lekcích a akcích Poskytovatele shromažďuje osobní údaje účastníků v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci účastníků, a to včetně data narození, bylo-li v přihlášce požadováno a vyplněno. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy účastníka pořízené v prostorách konání lekcí a akcí. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje ručně i automatizovaným způsobem, sama nebo prostřednictvím třetích osob.

5.2 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy dle těchto Obchodních podmínek. Účastník uzavřením této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby Poskytovatel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovávala jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním.

5.3 Požádá-li účatsník o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou náhradu nákladů.

5.4 Účastník dává Poskytovateli výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a e- mailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS zpráv, elektronické pošty či písemně. Účastník je oprávněný výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to v případě elektronických obchodních sdělení kliknutím na příslušný odkaz uvedený v závěru každého obchodního sdělení a v případě listinných obchodních sdělení písemně na adresu sídla Poskytovatele.

5.5 Výše uvedený souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy a ostatních kontaktních údajů za účelem evidence a propagace Poskytovatele se uplatní i po skončení smlouvy mezi účastníkem a Poskytovatelem, a to na dobu deseti let po skončení smlouvy, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví povinnost Poskytovatele uchovávat tyto údaje po dobu delší.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.

6.2 Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci poskytovatele nebo účastníků.

6.3 Nestanoví-li písemné ujednání mezi Poskytovatelm a účastníkem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Poskytovatelem a účastníkem tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Pokud mezi Poskytovatelm a účastníkem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se účastník obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http:// adr.coi.cz/cs. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

6.5 Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce Poskytovatele a potenciální účastník má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

6.6 Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.

6.7 Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 9. 2017.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
BOLDI DANCE s.r.o.
se sídlem Krmelínská 559/338, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
IČ: 063 58 284
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56557

pro PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU umístěného na internetové adrese www.boldidance.cz

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti BOLDI DANCE s.r.o., se sídlem Krmelínská 559/338, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ: 063 58 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56557, (dále též jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti BOLDI DANCE s.r.o., jako prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetové adrese: www.boldidance.cz (dále jen „E-shop“).

1.2. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen„občanský

zákoník“), zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl., a zákonem č. 634/1992 Sb., oochraně spotřebitele, veznění pozdějších předpisů. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2079 a násl.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E- shopu, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.2. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1

2.3. Zboží: movité věci, které Prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky, a to za kupní cenu uvedenou u příslušného Zboží v E-shopu.

2.4. Reklamační řád: pravidla pro údržbu Zboží a pro reklamaci zboží zveřejněná na www.boldidance.cz.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím E-shopu činí

Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem odeslání. Odesláním objednávky Kupující výslovně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

3.2. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kdy má Kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.3.Údaje uvedené vobjednávce jsou Prodávajícím považovány zasprávné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce.

3.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující od Prodávajícího obdrží akceptaci objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce.

3.5. Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat

a Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnou cenu, a to sjednaným způsobem.

3.6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit do 12 hodin od jejího odeslání, a to prohlášením o zrušení objednávky zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího:info@boldidance.cz. Zrušením objednávky ve lhůtě dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky pro Kupujícího a byla-li již uzavřena Kupní smlouva postupem dle čl. 3.4. těchto Obchodních podmínek ruší se Kupní smlouva od počátku.

3.7. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu jsou nezávazné a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

2

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován E-shop, nebo v důsledku

užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena uvedená u jednotlivého Zboží v E-shopu je cenou konečnou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu.

4.2. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu objednaného Zboží a náklady na dopravu ve výši specifikované v těchto Obchodních podmínkách, a to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:

4.2.1. v hotovosti při osobním odběru Zboží v centrálním skladu;

4.2.2. bezhotovostně platební kartou;

4.2.3. dobírkou při dodání Zboží, kdy Kupující hradí kupní cenu v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při převzetí Zboží od dopravce, přičemž úhrada kupní ceny

je podmínkou předání Zboží – v tomto případě se náklady na dopravu, které hradí Kupující, zvyšují o poplatek za dobírku ve výši 40,- Kč;

4.3. V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu Zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží.

4.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání Zboží.

3

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží bude Kupujícímu dodáno způsobem, jaký si Kupující zvolí v rámci své objednávky. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží v níže uvedené výši dle zvoleného způsobu dopravy. Kupující je oprávněn zvolit způsob dodání Zboží z následujících možností:

5.1.1. Osobní odběr je možný na adrese: Čujkovova 2709/42, Zábřeh, 700 30, Ostrava, náklady

na dopravu činí 0,- Kč;

5.1.2. Dodání prostřednictvím dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. - Depo 1384 - Ostrava, kdy poštovné a balné činí 100,- Kč, doběrečné 40,- Kč.

5.2. Prodávající splní povinnost dodat Zboží Kupujícímu okamžikem, kdy předá Zboží dopravci za účelem dodání Zboží Kupujícímu.

5.3.Kupující jepovinen Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží dodané nadodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.

5.4.Je-li zdůvodů nastraně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat neporušení obalu Zboží.

Bude-li obal porušen nebo bude-li zásilka se Zbožím jakkoli jinak porušena, je Kupující povinen odmítnout převzetí zásilky seZbožím, jepovinen sepsat sdopravcem protokol o poškození zásilky se Zbožím a je povinen o tom Prodávajícího bezodkladně informovat. Kupující bere na vědomí, že podpisem dodacího listu či jiného potvrzení o převzetí Zboží od dopravce potvrzuje, že obal zásilky je neporušen.

5.6. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím oprávněné, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Zboží znovu. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím neoprávněné, tj. zásilka se Zbožím adresovaná Kupujícímu vrácená dopravcem Prodávajícímu není zjevně porušena, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odeslání Zboží dle objednávky Kupujícího.

4

5.7. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím nebo okamžikem, kdy Kupující neoprávněně odmítl Zboží převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí Zboží.

5.8.Vlastnické právo keZboží přechází zProdávajícího naKupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující však dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, popř. dle ust. 1837 písm. e) občanského zákoníku Zboží, které podléhá rychlé zkáze.

6.2. Kupující musí o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou dopisu zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Čujkovova 2709/42, Zábřeh, 700 30, Ostrava, případně e-mailem zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího: info@boldidance.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. Kupující v takovém případě vrátí Prodávajícímu Zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. nepoužité, nepoškozené, čisté, s neporušenými štítky a etiketami, včetně původního obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se Zbožím převzal. Kupující je povinen

vrátit Zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu: Čujkovova 2709/, Zábřeh, 700 30 Ostrava, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

6.4. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Prodávajícího v případě, že kupní cena byla placena v hotovosti. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím rovněž již při vrácení Zboží Kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného Zboží při jeho vrácení.

5

6.5. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nárok na náhradu škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle Kupní smlouvy.

6.6. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy

odstoupit. Vtakovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu finančních částky přijaté od Kupujícího v souvislosti s Kupní smlouvou bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.7. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, seřídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku, není-li

Reklamačním řádem stanoveno jinak.

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Není-li Zboží připřevzetí Kupujícím, kterýjeSpotřebitelem, veshodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li

6

takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

Prodávající poskytuje Kupujícímu, který je Spotřebitelem, na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.5. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu s Kupní smlouvou a údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou podrobněji upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího. Reklamační řád obsahuje rovněž pravidla, která je nutné dodržovat při užívání Zboží, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození.

7.6. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího.

8. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa prodoručování, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující

vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícím v rozsahu specifikované v těchto Obchodních podmínkách odesláním objednávky.

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím jakožto pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání a obchodních sdělení Kupujícímu.

a pro účely

správcem informací

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7

8.5. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to jednostranným prohlášením adresovaným Prodávajícímu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. Kupující bere na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.10.1. požádat Prodávajícího o vysvětlení,

8.10.2. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající uvedené žádosti Kupujícího, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8

9.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na elektronickou adresu Prodávajícího.

9.3. V Kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od Obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

9.4. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

9.5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl seneplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Čujkovova 2709/42, Zábřeh, 700 30, Ostrava, adresa elektronické pošty: info@boldidance.cz, telefon 777 090 200.

9.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2017. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit, a to s účinností změny Obchodních podmínek ode dne jejího zveřejnění na webových stránkách E-shopu.

9

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti
BOLDI DANCE s.r.o.
se sídlem Krmelínská 559/338, Nová Bělá, 724 00 Ostrava IČ: 063 58 284

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56557

1. Vymezení pojmů

1.1. Prodávající: společnost BOLDI DANCE s.r.o., se sídlem Krmelínská 559/338, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ: 063 58 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56557.

1.2. Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím. 1.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1.4. Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky.

10

1.5. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží apovinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.6. E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese http://www.boldidance.cz/

2. Pravidla pro použití a řádnou údržbu Zboží

2.1. Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.

2.2. Kupující je při výběru Zboží povinen zvážit materiálové složení Zboží, a to zejména s ohledem na zamýšlený účel užití Zboží a způsob jeho ošetřování.

2.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).

2.4. Kupující je povinen při užívání a údržbě Zboží respektovat materiálové složení Zboží. Kupující bere na vědomí, že v rámci reklamace nelze uznat vady Zboží, které jsou způsobeny nevhodným či nestandardním způsobem užití nebo nevhodnou údržbou.

2.5. Kupující bere na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží. Životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (vytvoření „žmolků“,

vyšisování látky či jiným změnám materiálu v důsledku intenzivního nošení, častého praní, sušení, žehlení), a to bez ohledu na trvání záruční doby.

2.6. Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za změny Zboží či jeho vlastností v důsledku vlivu prostředí nebo způsobu užívání Zboží Kupujícím (zejména při používání Zboží k jiným účelům, než je určeno).

2.7. Vady Zboží způsobené mechanickým poškozením lze uznat pouze v případě, že Zboží tuto vadu mělo již při převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je povinen Zboží před jeho zakoupením na prodejně prohlédnout a zkontrolovat, a to zejména s ohledem na to, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy měl Kupující možnost Zboží fyzicky prohlédnout před jeho zakoupením (tj. nejedná se o nákup prostřednictvím E-shopu), převzetím Zboží Kupující potvrzuje, že Zboží nevykazuje

11

mechanická poškození anemá ani jiné zjevné vady stím, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží nelze brát zřetel.

2.8. V případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu je Kupující povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po převzetí Zboží a zkontrolovat, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Zjistí-li Kupující, že Zboží je jakkoli mechanicky poškozeno nebo vykazuje jiné zjevné vady, je Kupující povinen Zboží reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu. Kupující bere na vědomí, že na

pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu nelze brát zřetel.

2.9. Předpokladem pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho dlouhé životnosti je pravidelná a správná údržba.

2.10. Kupující bere na vědomí, že další pokyny k užívání a údržbě Zboží jsou uvedeny v záručním listu, který Kupující obdrží při zakoupení Zboží. Kupující je povinen se s těmito pokyny seznámit a tyto dodržovat.

3. Základní ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

3.1.Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.

3.2. Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastností, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží běžným užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím

Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu používání Zboží.

4. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem

4.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.

12

Shoda s kupní smlouvou

4.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo

hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4.4. Není-li zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

4.5. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka
4.6. Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní

smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

4.7. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

4.8. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.9. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv

13

z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

4.10. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat

přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

4.11. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tj. jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne) nebo pro větší počet vad (Zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady).

4.12. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

4.13. Má-li Zboží prodávané za nižší cenu nebo Zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Postup při reklamaci

4.14. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující vprodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil,

a v případě, že Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E-shopu, je Kupující oprávněn uplatňovat práva zodpovědnosti za vady rovněž vkterékoli kamenné prodejně BOLDI DANCE.

4.15. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Kupující je povinen reklamovat Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné.

4.16. Kupující prokáže nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace předložením nákupního dokladu. Nepředloží-li Kupující doklad okoupi Zboží uProdávajícího, nelze reklamační řízení zahájit, ledaže Kupující jiným způsobem věrohodně prokáže, že Zboží zakoupil u Prodávající a rovněž datum nákupu.

14

4.17. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.

4.18. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná

k odbornému posouzení vady.

4.19. Prodávající vyřídí reklamace včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.20. Nesdělí-li Prodávající Kupujícímu dřívější termín k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace, je Kupující povinen dostavit se 30. den ode dne uplatnění reklamace (a připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak nejbližší následující pracovní den) do provozovny Prodávajícího, ve které uplatnil reklamaci, za účelem převzetí Zboží dle vyřízené reklamace. To neplatí, pokud před uplynutím této lhůty Prodávající sdělí Kupujícímu, že reklamace ve lhůtě dle čl. 4.19. tohoto Reklamačního řádu vyřízena nebude.

4.21. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty dle čl. 4.20. tohoto Reklamačního řádu, vyzve Prodávající Kupující k převzetí Zboží v dodatečné lhůtě 10 dnů,

přičemž Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží počínaje uplynutím dodatečné 10denní lhůty stanovené ve výzvě k převzetí Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců ode dne doručení výzvy k převzetí Zboží, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

4.22. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

15

5. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem

5.1.Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 2099 a násl., není-li dále v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak.

5.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.
5.3. Po řádném a včasném oznámení vady Zboží a bez ohledu na skutečnost, zda je dodáním

Zboží svadami porušena Kupní smlouva podstatným či nepodstatným způsobem, je Prodávající povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou nebo dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné.

5.4. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného oznámení vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena ust. § 2100-2112 občanského zákoníku. Vyzve-li Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.

5.5. Kupující je povinen dostavit se na výzvu Prodávajícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace do provozovny Prodávajícího uvedené ve výzvě Prodávajícího, jinak do provozovny, ve které uplatnil reklamaci. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží

v paušální částce 100,- Kč za každý následující den prodlení s převzetím Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

5.6.Práva Kupujícího vyplývající zodpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit v prodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil a v případě, že Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E-shopu, je Kupující povinen práva z odpovědnosti za vady uplatnit písemně na adrese Čujkovova 2709/42, Zábřeh, 700 30 Ostrava, spolu se zasláním Zboží na své náklady.

16

5.7. Za okamžik oznámení vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné oznámení o vadách spolu s reklamovaným Zbožím. Kupující je při uplatnění nároků zodpovědnosti za vady povinen doručit Prodávajícímu Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít Zboží, je-li Zboží znečištěné.

5.8. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může

být důvodem odmítnutí reklamace.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

17

Domů Eshop Události Blog Kontakt
Přihlásit se